Декларации от ЗПКОНПИ

Регистър на Община Елена на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно


ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ  
1 30.5.2018 г. Йордан Иванов Димитров зам.-кмет "ИД"  декларация
2 30.5.2018 г. Десислава Иванова Шопова зам.-кмет "ХД"  декларация
3 30.5.2018 г. Красимир Йорданов Попов главен архитект  декларация
4 30.5.2018 г. Милен Димитров Димитров ст. специалист "ИОТ"  декларация
5 30.5.2018 г. Златина Димитрова Николова Управител ДСП  декларация
6 31.5.2018 г. Нурие Мустафа Реджебова ст. експерт "СУЗ"  декларация
7   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
8 01.06.2018 г. Марина Венелинова Симеонова мл. експерт "СТДС"  декларация
9 01.06.2018 г. Десислава Николаева Колева мл. експерт "МД" и секретар на МКБППМН  декларация
10 04.06.2018 г. Михаил Недялков Русев гл. специалист "МТО и УС"  декларация
11 04.06.2018 г.  Цветомира Василева Димитрова гл. специалист "УТАБ"  декларация
12 04.06.2018 г. Димка Тодорова Петрова директор на дирекция "ОСД"  декларация
13   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
14 04.06.2018 г. Наталия Димитрова Мартинова мл. експерт "СО"  декларация
15 04.06.2018 г. Красимира Христова Трънкова гл. експерт "СО"  декларация
16 04.06.2018 г. Майя Димитрова Коева ст. експерт "КД"  декларация
17 04.06.2018 г. Иванка Стоянова Пеева ст. експерт "ГЗ и ОМП"  декларация
18 04.06.2018 г. Петя Красимирова Добрева ст. експерт "ТМС" и Организатор/Ръководител ОТИЦ  декларация
19 04.06.2018 г. Христо Николаев Захариев директор на дирекция "ХДИРПС"  декларация
20 04.06.2018 г. Юлиян Маринов Маринов главен специалист "ТО", той и шофьор  декларация
21 04.06.2018 г. Диана Александрова Иванова Директор на ДГ "Радост"  декларация
22 05.06.2018 г. Светослав Красимиров Петров старши експерт "КН"  декларация
23   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
24 05.06.2018 г Фатме Рафиева Ходжева старши експерт "ОП"  декларация
25 05.06.2018 г Драгомир Сашев Цанев старши юрисконсулт  декларация
26 05.06.2018 г Георги Николов Георгиев кметски наместник  декларация
27 05.06.2018 г Ангелина Дончева Йорданова главен инспектор "ОСВ"  декларация
28 05.06.2018 г. Зоя Иванова Василева старши експерт "ОС"  декларация
29 05.06.2018 г. Стоян Сотиров Вараджаков кметски наместник  декларация
30 05.06.2018 г. Даниела Дянкова Бончева финансов контрольор  декларация
31 05.06.2018 г. Силвия Йорданова Мирянова директор на дирекция "ФБМП"  декларация
32 05.06.2018 г. Десислава Михайлова Русева младши специалист "УТАБ"  декларация
33   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
34 05.06.2018 г. Анка Тодорова Костова старши специалист "АОН"  декларация
35 05.06.2018 г. Николай Петров Наумов директор на дирекция "АПИО"  декларация
36 05.06.2018 г. Стефка Петрова Чолакова ръководител ДЦДМУ  декларация
37 05.06.2018 г. Ивайло Руменов Добрев старши специалист "УТАБ"  декларация
38 05.06.2018 г. Стефка Петкова Калчева главен специалист "УТАБ"  декларация
39 05.06.2018 г. Нели Станева Димитрова Директор детска градина "Щастливо детство"  декларация
40 05.06.2018 г. Росица Йорданова Михайлова старши специалист "СКО"  декларация
41 05.06.2018 г. Здравка Стоянова Бъбрекова главен специалист "АОН"  декларация
42 05.06.2018 г. Петко Николов Петков старши експерт "ИДУ"  декларация
43 05.06.2018 г. Людмила Стоянова Стоянова старши специалист "АОН"  декларация
44 05.06.2018 г. Красимира Николова Дичева старши специалист "СКО"  декларация
45 05.06.2018 г. Красимира Златева Димитрова гл. инспектор "РРР"  декларация
46 05.06.2018 г. Павлинка Димитрова Иванова мл. експерт "МП"  декларация
47 05.06.2018 г. Ани Стефанова Иванова началник отдел "МП"  декларация
48 05.06.2018 г. Севим Исмаилова Чапкънова младши експерт "МП"  декларация
49 05.06.2018 г. Петя Василева Василева старши експерт "СМП"  декларация
50 05.06.2018 г. Катя Стоянова Цветкова кметски наместник  декларация
51 05.06.2018 г. Цветана Дянкова Гайдарова главен експерт "ОКВ"  декларация
52 05.06.2018 г. Евдокия Каменова Уколова главен експерт "СПИРП"  декларация
53 05.06.2018 г. Дочка Стефанова Николова старши специалист "АОН"  декларация
54 06.06.2018 г. Венета Петрова Ходжева управител ЦНСТ  декларация
55 06.06.2018 г. Христо Петков Лазров инспектор "КС"  декларация
56 06.06.2018 г. Виолета Йорданова Стефанова директор на ДГ "Приказен свят"  декларация
57   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
58 06.06.2018 г. Росица Недялкова Стефанова кметски наместник  декларация
59   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
60 06.06.2018 г. Бедрие Кязимова Еминова старши специалист "АОН"  декларация
61 06.06.2018 г. Христо Митев Симеонов главен инженер  декларация
62   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
63 06.06.2018 г. инж. Димитринка Иванова Директор на дирекция "УТОС"  декларация
64 06.06.2018 г. Сийка Кирилова Николова кметски наместник  декларация
65 06.06.2018 г. Мариана Славчева Донева директор на ДГ "Мир"  декларация
66 06.06.2018 г. Иванка Йорданова Сиракова директор Музей на Възраждането  декларация
67 06.06.2018 г. Мирослав Лазаров Лазаров директор ДПЛР  декларация
68 07.06.2018 г. Мария Димитрова Симеонова главен експерт "ПВО"  декларация
69 07.06.2018 г. Десислава Иванова Иванова старши експерт "СО"  декларация
70 07.06.2018 г. Севжан Алиева Османова кметски наместник  декларация
71 07.06.2018 г. Силвия Димитрова Йорданова кметски наместник  декларация
72 07.06.2018 г. Ивелина Петкова Иванова директор Детска ясла  декларация
73 07.06.2018 г. Ивона Йорданова Кънчева-Савова секретар  декларация
74 07.06.2018 г. Станислава Иванова Кабакова старши експерт "АТО на ОбС"  декларация
75   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
76 08.06.2018 г Стефка Драганова Христова кметски наместник  декларация
77 08.06.2018 г Евгения Христова Кандева кметски наместник  декларация
78 08.06.2018 г. Донка Александрова Златева кметски наместник  декларация
79 08.06.2018 г. Снежана Димитрова Стоянова кметски наместник  декларация
80 25.09.2018 г. Румен Иванов Стойков кметски наместник  декларация
         
    2019    
         
81 03.01.2019 г. Мария Христова Тодорова управител "Хоспис-Елена" ООД  декларация
82 03.01.2019 г. Цветелина Мирославова Маринова гл. специалист "ЧР"  декларация 
83 12.02.2019 г. Елмаз Ибрахимова Хамзова директор на ДГ "Вяра, надежда и любов"  декларация
84 04.07.2019 г. Стелиана Пенчева Кожухарова ръководител ЦНСТ  декларация
85 01.08.2019 г. Славка Маринова Копаранова мл. експерт "СО"  декларация
86 18.11.2019 г. Йордан Петков Йорданов кметски наместник  декларация
87 18.11.2019 г. Стефан Любчев Котуков кметски наместник  декларация
88 18.11.2019 г. Стела Венциславова Михайлова кметски наместник  декларация
89 18.11.2019 г. Стефан Кирилов Иванов кметски наместник  декларация
         
    2020    
         
90 02.03.2020 г. Николай Валентинов Раднев служител ЗДИС декларация
91 16.03.2020 г. Ирина Асенова Люцканчева младши експерт "МП" декларацияРегистър на Община Елена на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоВХ. № ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ  
1. 30.05.2018 г. Милен Димитров Димитров ст. специалист "ИОТ"  декларация
2. 30.05.2018 г. Златина Димитров Николова Управител ДСП  декларация
3. 31.05.2018 г. Нурие Мустафова Реджебора ст. експерт "СУЗ"  декларация
4.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
5. 01.06.2018 г. Марина Венелинова Симеонова мл. експерт "СТДС"  декларация
6. 01.06.2018 г. Десислава Николаева Колева мл. експерт "МД" и секретар на МКБППМН  декларация
7. 04.06.2018 г. Михаил Недялков Русев гл. специалист "МТО и УС"  декларация
8. 04.06.2018 г. Цветомира Василева Димитрова гл. специалист "УТАБ"  декларация
9. 04.06.2018 г. Димка Тодорова Петрова директор на дирекция "ОСД"  декларация
10.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
11. 04.06.2018 г. Наталия Димитрова Мартинова мл. експерт "СО"  декларация
12. 04.06.2018 г. Красимира Христова Трънкова гл. експерт "СО"  декларация
13. 04.06.2018 г. Майя Димитрова Коева ст. експерт "КД"  декларация
14. 04.06.2018 г. Иванка Стоянова Пеева ст. експерт "ГЗ и ОМП"  декларация
15. 04.06.2018 г. Петя Красимирова Добрева ст. експерт "ТМС" и Организатор/ Ръководител ОТИЦ  декларация
16. 04.06.2018 г. Христо Николаев Захариев директор на дирекция "ХДИРПС"  декларация
17. 04.06.2018 г. Юлиян Маринов Маринов гл. специалист "ТО", той и шофьор  декларация
18. 04.06.2018 г. Диана Александрова Иванова Директор на ДГ "Радост"  декларация
19. 05.06.2018 г. Светослав Красимиров Петров ст. експерт "КН"  декларация
20.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
21. 05.06.2018 г. Фатме Рафиева Ходжева ст. експерт "ОП"  декларация
22. 05.06.2018 г. Драгомир Сашев Цанев старши юрисконсулт  декларация
23. 05.06.2018 г. Георги Николов Георгиев кметски наместник  декларация
24. 05.06.2018 г. Ангелинка Дончева Йорданова главен инспектор "ОСВ"  декларация
25. 05.06.2018 г. Зоя Иванова Василева ст. експерт "ОС"  декларация
26. 05.06.2018 г. Стоян Сотиров Вараджаков кметски наместник  декларация
27. 05.06.2018 г. Даниела Дянкова Бончева финансов контрольор  декларация
28. 05.06.2018 г. Силвия Йорданова Мирянова директор на дирекция "ФБМП"  декларация
29. 05.06.2018 г. Десислава Михайлова Русева мл. специалист "УТАБ"  декларация
30.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
31. 05.06.2018 г. Анка Тодорова Костова ст. специалист "АОН"  декларация
32. 05.06.2018 г. Николай Петров Наумов директор на дирекция "АПИО"  декларация
33. 05.06.2018 г. Стефка Петрова Чолакова ръководител ДЦДМУ  декларация
34. 05.06.2018 г. Ивайло Руменов Добрев ст. специалист "УТАБ"  декларация
35. 05.06.2018 г. Стефка Петкова Калчева гл. специалист "УТАБ"  декларация
36. 05.06.2018 г. Нели Станева Димитрова директор детска градина "Щастливо детство"  декларация
37. 05.06.2018 г. Росица Йорданова Михайлова ст. специалист "СКО"  декларация
38. 05.06.2018 г. Здравка Стоянова Бъбрекова гл. специалист "АОН"  декларация
39. 05.06.2018 г. Петко Николов Петков ст. експерт "ИДУ"  декларация
40. 05.06.2018 г. Людмила Стоянова Стоянова ст. специалист "АОН"  декларация
41. 05.06.2018 г. Красимира Николова Дичева ст. специалист "СКО"  декларация
42. 05.06.2018 г. Красимира Златева Димитрова гл. инспектор "РРР"  декларация 
43. 05.06.2018 г. Павлинка Димитрова Иванова мл. експерт "МП"  декларация 
44. 05.06.2018 г. Ани Стефанова Иванова началник отдел "МП"  декларация 
45. 05.06.2018 г. Севим Исмаилова Чапкънова мл. експерт "МП"  декларация
46. 05.06.2018 г. Петя Василева Василева ст. експерт "СМП"  декларация
47. 05.06.2018 г. Катя Стоянова Цветкова кметски наместник  декларация
48. 05.06.2018 г. Цветана Дянкова Гайдарова гл. експерт "ОКВ"  декларация
49. 05.06.2018 г. Евдокия Каменова Уколова гл. експерт "СПИРП"  декларация
50. 05.06.2018 г. Дочка Стефанова Николова ст. специалист "АОН"  декларация
51. 06.06.2018 г. Венета Петрова Ходжева управител "ЦНСТ"  декларация
52. 06.06.2018 г. Христо Петков Лазаров инспектор "КС"  декларация
53. 06.06.2018 г. Виолета Йорданова Стефанова директор ДГ "Приказен свят"  декларация
54.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
55. 06.06.2018 г. Росица Недялкова Стефанова кметски наместник  декларация
56.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
57. 06.06.2018 г. Бедрие Кязимова Еминова ст. специалист "АОН"  декларация
58. 06.06.2018 г. Христо Митев Симеонов главен инженер  декларация 
59.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
60. 06.06.2018 г. Димитринка Борисова Иванова директор на дирекция "УТОС"  декларация 
61. 06.06.2018 г. Сийка Кирилова Николова кметски наместник  декларация
62. 06.06.2018 г. Мариана Славчева Донева директор ДГ "Мир"  декларация
63. 06.06.2018 г. Иванка Йорданова Сиракова директор Музеу на Възраждането  декларация
64. 06.06.2018 г. Мирослав Лазаров Лазаров директор ДПЛР  декларация
65. 07.06.2018 г. Мария Димитрова Симеонова гл. експерт "ПВО"  декларация
66. 07.06.2018 г. Десислава Иванова Иванова ст. експерт "СО"  декларация
67. 07.06.2018 г. Свежан Алиева Османова кметски наместник  декларация
68. 07.06.2018 г. Силвия Димитрова Йорданова кметски наместник  декларация
69. 07.06.2018 г. Ивелина Петкова Иванова директор Детска ясла  декларация
70. 07.06.2018 г. Ивона Йорданова Кънчева-Савова секретар  декларация
71. 07.06.2018 г. Станисла Ивакова Кабакова ст. експерт "АТО на ОбС"  декларация
72.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
73. 08.06.2018 г. Стефка Драганова Христова кметски наместник  декларация
74. 08.06.2018 г. Евгения Христова Кандева кметски наместник  декларация
75. 08.06.2018 г. Донка Александрова Златева кметски наместник  декларация
76. 08.06.2018 г. Снежана Димитрова Стоянова кметски наместник  декларация
77. 25.09.2018 г.  Румен Иванов Стойков кметски наместник  декларация
78. 03.01.2019 г. Мария Христова Тодорова управител "Хоспис-Елена" ООД декларация
79. 03.01.2019 г. Цветелина Мирославова Маринова гл. специалист "ЧР" декларация
80. 12.02.2019 г. Елмаз Ибрахимова Хамзова директор на ДГ "Вяра, надежда и любов" декларация
157. 04.07.2019 г. Стелиана Пенчева Кожухарова ръководител ЦНСТ декларация
158. 01.08.2019 г. Славка Маринова Копаранова младши експерт "СО" декларация
159. 18.11.2019 г. Йордан Петков Йорданов кметски наместник декларация
160. 18.11.2019 г. Стефан Любчев Котуков кметски наместник декларация
161. 18.11.2019 г. Стела Венциславова Михайлова кметски наместник декларация
162 18.11.2019 г. Стефан Кирилов Иванов кметски наместник декларация
163. 02.03.2020 г. Николай Валентинов Раднев служител ЗДИС декларация
164. 18.03.2020 г. Ирина Асенова Люцканчева младши експерт "МП" декларация