Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Дата на публикуване: 28.06.2021 00:00
 
   Нормативна уредба      Структура     Предстоящи събития        Новини           Контакти         Порицания

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните гр. Елена е създадена на  основание чл. 6, ал. 1 и ал. 2  от ЗБППМН. В нейния състав влизат представители на общинска администрация, на Дирекция „Социално подпомагане“ и РУ на МВР, както и педагози, психолози и юристи.

Дейността на Местната комисия като структура към община Елена е уредена в чл. 10 от ЗБППМН, като акцентът е поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на общината, ограничаване и противодействие на общественоопасните прояви и превенция на насилието сред децата. Част задачите на Комисията са да:
-    Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината;
-    Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
-    Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани, и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-    Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, по възпитанието на децата;
-    Съдейства на децата, излезли от социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, Поправителни домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
-    Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-    Работи съвместно с намиращата се на територията на общината Детска педагогическа стая;
-    Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху тяхната динамика.

Към МКБППМН гр. Елена действа Консултативен кабинет, извършващ консултативна и възпитателно-корекционна дейност на деца на възраст 8 – 18 години. Осъществява още дейности по програми и проекти, свързани с превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и престъпления на непълнолетни. Кабинетът подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си и оказва помощ при поправянето и превъзпитанието на извършителите на противообществени прояви и престъпления.

Друг помощен орган към Комисията е създаденият съвместно с Общината, полицията, пожарната и Дарителско сдружение „Свети Иван Рилски“ Център за превенция, творчество и спорт. В него деца и младежи развиват умения и компетентности, участват в практически и теоретически обучения за действия при пожари, аварии и бедствия, безопасно движение по пътищата и оказване на първа помощ. Приоритет в дейност му е начинът на поведение и общуване на младежите в обществото и уважение към институциите.  1. Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни - Текуща страница