Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален туристически продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец – Златарица”

Дата на публикуване: 26.02.2015 13:32
Към края на февруари дейностите по проекта се изпълняват ритмично и в определените срокове. Не само, няма забавяне на дейности, но и изпълнението на всяка една от тях е в синхрон с останалите.
За периода края на януари – февруари са приключени по-голяма част от поставените ни задачи, а именно:
Дейност 4 - Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации.
През месец февруари са изработени брошура и пътеводител на туристическа дестинация Елена-Лясковец-Златарица. Започнаха излъчвания в ТВ ефир, радиореклама, публикации в български и румънски издания.
Дейност 5 - Участия в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири).
Месец февруари е наситен с много събития. На 12.02.2015 година Община Елена заедно със своите партньори участва на 2 борси - Туристическо изложение BIT 2015- BORSA INTERNATIONALE DEL TURISMO , Милано, Италия и Международна туристическа борса "Ваканция и СПА 2015" – София. Основна цел на участието беше да бъде подкрепен и увеличен интереса към  конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Елена, Лясковец и Златарица.
На щандовете бяха представени материали изработени със средства отпуснати по проекта, а именно: брошури, пътеводители, картички, рекламни материали в пакет (включващи наколко рекламни материала). Представени бяха три филма три клипа, презентация. В бошурите и пътеводителите подробно са описани природните забележителности, паметници на културата и кулинарните изкушения, с които са известни трите общини.
Общините за пръв път участват на Туристическо изложение BORSA INTERNATIONALE DEL TURISMO , Милано, Италия. Щанда предизвика голям интерес на посетители от цял свят. Туроператори от различни страни се запознаха с нашите представители, които с подробности даваха исканата информация от тях. Нашите участници с удоволствие и лекота показаха на посетителите, че общините Елена – Лясковец – Златарица има какво да покажат не само на гости от България, но и на гости от чужбина.
На 19.02.2015 година реализирахме участието си на Туристическо изложение Holiday World – Прага, Чехия. И на това изложение на нашият щанд се спираха посетители, които проявяваха интерес към региона, който представляваме.
На 27.02.2015 година трите общини ще участваме и на туристическо изложение TRAVEL/UTAZAS  – Будапеща, Унгария. На това изложение участваме само с рекламни материали без представител.
В момента работим по подготовката за участието ни в туристическо изложение ITB Берлин, Германия, което започва на 04.03.2015 год.
Дейност 7 - Изследване на ефективността на маркетинговите дейности
Осъществен е контакт с избрания изпълнител. Разпространени са анкетни карти на всички езици за всяко участие в различните страни. Тези карти се предлагат на посетители, които отразяват впечатленията си от представянето на дестинацията Елена-Лясковец-Златарица.
Дейност 8 - Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация
Задачите и по тази дейност се изпълняват в определените срокове, а именно: ежемесечно поместване на публикации на уеб-страниците на общините партньори; поместени са 2 публикации в местен вестник.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Документ/формат.doc/