Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015

Дата на публикуване: 23.03.2015 06:51
Всеки миг е от значение, когато си в Елена, Лясковец и Златарица. Времето спира, докато се наслаждаваш на вълшебната природа, възрожденската архитектура, живите традиции и на изключителното гостоприемство на местните хора.
Това искаме да усети всеки един от гостите на дестинация Елена – Лясковец – Златарица. С изработените рекламни материали, туристически пакети и участия на борси в България и чужбина целта е да покажем  културно-историческото наследство, природните забележителности и местни специалитети на посетители не само от България, но и от чужбина.
 На 19.02.2015 година беше открито Туристическо изложение Holiday World – Прага, Чехия. Това е най-голямото туристическо изложение в Чехия, предназначено за масова публика и професионалисти. За 2014 год. са участвали 728 изложители от 46 страни с 33 356 участници, от които 7495 професионалисти, 718 представители на медиите с 18 800 кв.м. изложбена площ. Трите общини участваха, като изпратиха двама представители, които рекламираха туристическия продукт, разработен по проекта. Нашият щанд успя да привлече вниманието на много туроператори, част от които бяха българи, занимаващи се с туроператорска дейност в Чехия. Те изявиха желание да включат рекламираната от нас дестинация към маршрутите си  при посещението на чешки туристи в България.
От 27.02.2015 год. до 02.03.2015 год. се проведе Туристическо изложение TRAVEL/UTAZAS  – Будапеща, Унгария. На това изложение участвахме с рекламни материали без представител.
От 04.03.2015 год. до 08.03.2015 год. се проведе най-значимият туристически форум в световен мащаб ITB–Берлин, Германия, предназначен както за професионалисти, така и за масова публика. Той се провежда от 1966 год. За 2014 година на него са присъствали 10 086 изложители от 190 страни и региони, 170 000 посетители, от които 110 000 професионалисти. Дестинацията Елена-Лясковец-Златарица беше представена от четирима представители и материали, изработени със средства, отпуснати по проекта. Част от групата на 05.03.2015 година взе участие в пресконференция, която даде министърът на туризма на Р. България г-жа Николина Ангелкова и посланикът на страната ни в Германия г-н Ради Найденов пред повече от 30 журналисти от немски медии. Осъществени бяха контакти с търговското представителство на Р. България във Франкфурт на Майн в лицето на г-н Пламен Бакалов. Бяха обсъдени варианти предлаганата от нас дестинация да бъде включена в големите туристически обиколки на България, които предлагат някои от туроператорите.
Периодът, който представяме е характерен с участието на трите общини на много събития. Не пропуснахме и Туристическото изложение TTR – Букурещ, Румъния, което се проведе от 12.03.2015 год. до 15.03.2015 год. Същото е най-значимото международно туристическо изложение в Румъния с над 30 000 посетители за 2014 година, отворено за професионалистите и общата публика. През предходната година са взели участие над 275 компании от 28 страни. Щандът ни беше посетен от заместник-министъра на туризма г-жа Ирена Георгиева и консула на България в Букурещ г-н Бронислав Денев. Проведени бяха разговори с г-н Денев относно популяризирането на дестинацията в Румъния. Осъществен беше контакт с туроператори от нашите трима представители, които даваха подробни обяснения на проявилите интерес посетители.
Реализирахме участие и в Туристическо изложение Salon Mondial du Tourisme - Париж, Франция – от 19.03 до 22.03.2015 2015 год. Това е най-голямото туристическо изложение във Франция, предназначено за масова публика и професионалисти – 106 134 посетители за 2014 г. и 4878 професионалисти. Близо 462 изложители на 17000 кв. м. изложбена площ. Участвахме с рекламни материали без представители на информационния щанд на България, организиран от Министерство на туризма.
 До края на месец май общините Елена, Лясковец и Златарица ще участват на няколко изложения в страната, с което ще приключим участията си по проекта.
Освен участията в борсите в България и чужбина от 01.03.2015 год. до 10.03.2015 год. беше излъчен рекламен клип в ТВ ефир на чуждестранни пазари (Румъния) около участието на територията на изложението в Букурещ. Направени бяха две публикации в румънски и две публикации в български туристически издания. Поставени бяха два билборда на главен път София-Варна на територията на община Лясковец с реклама на регионалния продукт. По време на участията ни във всички борси се излъчват на монитор изработените три филма и три клипа по проекта на английски, руски, немски, италиански, румънски и български език (в зависимост от това в коя страна е участието ни). Разработена беше презентация от екипа на проекта, която се представя на борсите в България.
Дейностите по проекта се изпълняват ритмично и в определените срокове. За момента не само, няма забавяне на дейности, но и изпълнението на всяка една от тях е в синхрон с останалите.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”