Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015

Дата на публикуване: 16.04.2015 08:15
Част от дейностите по проекта до края на месец април ще бъдат изпълнени. Рекламната кампания в TV ефир и радиореклама приключи до средата на м. април. От 01.04 до 04.04.2015 година трите общини участваха на Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново. Всеки ден на изложението присъстваха по двама представители, които рекламираха туристическия продукт, разработен по проекта. Нашият щанд успя да привлече вниманието на много посетители. В момента върви подготовка за участие на туристическа борса "Вашата ваканция " – Бургас. Периода на провеждане е от 20.04.2015 до 21.04.2015 година. На борсата ще бъдат изпратени двама участници с цел представяне на дестинация Елена – Лясковец – Златарица.
От 29.04.2015 до 30.04.2015 година в град Елена ще бъде проведен Специализиран туристически форум, на който Община Елена ще бъде домакин. На форума ще участват представители на местни и регионални туроператори, представители на туристическия бизнес, както и местни ангажирани институции и администрации, които имат отношение към развитието на туризма в региона. Събитието ще е с фокус върху спецификата на разработените продукти. На фoрума ще бъдат обсъдени възможностите и перспективите за сътрудничество в целия регион и обособяването им в една привлекателна туристическа дестинация. Акцентът на форума ще бъде към повишаване и обогатяване на сътрудничеството между трите партньорски общини, бизнеса и туроператорите. Диалога ще допринесе за ефективно сътрудничество, фокусирано върху популяризирането на дестинация Елена-Лясковец-Златарица.

  

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”