Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015

Дата на публикуване: 15.05.2015 13:45
На 29 и 30 април 2015 година в град Елена се проведе Специализиран туристически форум по Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”,  на който Община Елена беше домакин. На форума участваха туроператори, представители на туристическия бизнес и представители на местните администрации от трите общини - Елена, Лясковец и Златарица. Събитието беше с фокус обсъждане на възможностите и перспективите за сътрудничество в региона и обособяването му в една привлекателна туристическа дестинация. Акцентът на форума беше насочен към повишаване и обогатяване на сътрудничеството между трите партньорски общини, бизнеса и туроператорите.
Ръководителят на проекта запозна присъстващите с изпълнението на заложените дейности и основната му цел, която е насочена към  подкрепа и увеличаване на интереса към  конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Елена, Лясковец и Златарица. Бяха раздадени рекламни материали на участниците, направени със средства по проекта. Осъществен беше контакт между представители на туристическия бизнес, туроператори и служители от общинските администрации. Направени бяха демонстрации от местни занаятчии, които показаха своите умения пред участниците във форума. На втория ден бяха показани туристическите забележителности на трите града. Посетени бяха музеи, църкви, манастири, които разкриваха историята на региона.
С провеждането на форума беше поставено началото на съвместната работа за развитие на туризма в Елена, Лясковец и Златарица.
Трите общини взеха участват в туристическа борса "Уикенд туризъм" – Русе от 13.05 до 15.05.2015 год. Изпратени бяха трима представители, които рекламираха туристическия продукт, разработен по проекта. Нашият щанд успя да привлече вниманието на посетителите, които се интересуваха от дестинацията.
До края на проекта региона ще бъде представен на още една борса в гр. София - „Зелени дни, 2015” от 21.05 до 24.05.2015 год.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”