Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015

Дата на публикуване: 11.06.2015 08:51

До края на месец юни 2015 година приключват дейностите по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”. До момента дейностите по изработка и разпространение на рекламни материали и посещения на борси/изложения 100% са изпълнени. В края на месец април 2015 година в град Елена се проведе Специализиран туристически форум,  на който Община Елена беше домакин. С провеждането на форума беше поставено началото на съвместната работа за развитие на туризма в трите общини Елена, Лясковец и Златарица.

             Приключването на проекта ще бъде отбелязано с провеждането на заключителна пресконференция на 24.06.2015 година от 14 часа  в сградата на Община Елена, на която ще бъдат отчетени резултатите от работата на екипа.

             За периода на изпълнение на проекта беше проведена рекламна кампания в страната и чужбина, чрез излъчване на клипове с реклама на регионалния продукт, редовно бяха помествани публикации в местната преса, специализирани туристически издания и в сайтовете на трите общини. Бяха раздадени много рекламни материали при участията ни на изложения в страната и чужбина. С тези участия нашите представители имаха възможност да популяризират и увеличат интереса към  туристическите атракции на територията на общините Елена – Лясковец – Златарица.

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”