ЗАПОВЕД № РД.02.05-692 гр. Елена, 20.10.2015 г.

Дата на публикуване: 19.10.2015 21:00
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на  произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.,

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места в продължение на целия изборен ден - от 00:00 часа  до 24:00 часа на 25 октомври 2015 г. (неделя).

2. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред в продължение на целия изборен ден - от 00:00 часа  до 24:00 часа на 25 октомври 2015 г. (неделя).

3. Забраната по т. 1 не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди). При провеждането на същите, задължавам организаторите да вземат съответни мерки с оглед да не се нарушава общественият ред в изборния ден.

Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на: собствениците на търговски обекти, в които се продават алкохолни напитки или на отговорниците на обекти – за изпълнение; на кметовете на кметства и кметските наместници – за сведение; на гл. инспектор “Разрешителни и регистрационни режими” в общинската администрация и на началника на РУ МВР - Елена –  за сведение и контрол.

Населението от общината да бъде запознато със заповедта чрез традиционните начини - обявяването й по: РТВ на 22 и 23 октомври 2015 г.,  на таблото “Местни избори и Национален референдум 2015” в общинската администрация, на сайта на общината и на определените за това места в селата.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ МВР - гр. Елена.


     /п./
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА
За кмет на община Елена – зам. кмет Йордан Димитров,
съгласно Заповед № РД.02.05-597/17.09.2015г.