Заповед № РД.02.05-649 - агитационни материали

Дата на публикуване: 28.09.2016 21:00
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ Местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии, инициативни комитети:
А. В град ЕЛЕНА:

- бетонната стена на околовръстен път;
- на бетонната укрепваща стена на околовръстно шосе - срещу РПК;
- автобусните спирки в кв. “Север”, до бившия Радиозавод и на спирка “Паметника”;
- автобусни спирки до Завод за ремаркета и „Елена автотранспорт” ЕООД;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
Б. В кметствата и населените места в общината:
1. село Беброво:
- на стената на общинския пазар;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
2. село Блъсковци:
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота
- автобусната спирка на селото.
3. село Бойковци:
- на автобусните спирки в селата Бойковци и Светославци;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
4. село Буйновци:
- автобусните спирки в селата Буйновци, Нешевци и Велковци;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
5. село Дрента:
- на бетонната укрепваща стена до разклона на училището;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
6. село Илаков рът:
- на автобусните спирки на центъра на селото и пред ДДМУИ;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
7. село Каменари:
- на железните табла пред магазина в с. Каменари;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
8. село Константин:
- на бетонната стена на разклона за с. Глоговец;
- на западната и северната витрини на магазина в центъра на селото;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
9. село Костел:
- на автобусната спирка в с. Костел;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
10.    село Майско:
- на таблата на селото;
- бетонната стена на оградата пред кметството;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
11.    село Марян:
- на таблото до читалищната сграда в селото (от източната страна);
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
12.    село Мийковци:
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
13.    село Палици:
- на фасадата на общинската сграда в центъра;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
14.    село Руховци:
- на двете витрини до пенсионерския клуб;
- на автобусната спирка;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
15.    село Средни колиби:
- на таблата в Средни колиби и Раювци;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
16.    село Тодювци:
- на стената на читалището;
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
17.    село Чакали:
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
18.    село Гърдевци:
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
19. село Яковци:
- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

ІІІ. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Поставянето на агитационни материали преди началото на предизборната кампания - 07 октомври 2016 г. (30 дни преди изборния ден);
2. Поставянето на агитационни материали:
а) на всички места, неупоменати в раздел ІІ от настоящата заповед;
б) на входната табела ЕЛЕНА, вкл. корпуса, както и на другите пътни табели;
в) на ел. таблата в града и населените места.
3.Използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.
4.Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
5.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в тази заповед ред, до края на изборния ден.
6.Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
    
ІV. ЗАДЪЛЖАВАМ:

Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали (чл. 186, ал. 3 от ИК).

V. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ:

1. На лице, което наруши забраната за поставяне на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер  от 3000 до 10 000 лв.
2. При неизпълнение на задължението по раздел ІV от настоящата заповед, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на:
- Общинските ръководства на политическите партии и коалиции от партии - за сведение и изпълнение;
- Кметовете и кметските наместници - за сведение и контрол;
- Началника на РУ МВР – Елена  - за сведение и контрол.
Заповедта да се прочете по РТВ, да се публикува на сайта на община Елена,  да се постави на табло “Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум 2016” в общинската администрация.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ МВР – Елена  и на секретаря на общината.

        /п./
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Заповед №РД.02.05-649