Покана до представителите на политически партии и коалиции

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 
ПАРТИЯ „ГЕРБ” 
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ 
ПАРТИЯ „ДПС”  
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ 
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ 
ПАРТИЯ „АТАКА“ 
КОАЛИЦИЯ „АБВ“ 
 
Относно: Покана за провеждане на консултации за състави на Секционни избирателни комисии /СИК/ с партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 24 януари 2017 г.
                
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на разпоредбите на чл. 91, ал.3 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 4182 - НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 26.03.2017 г. Ви уведомявам, че консултациите за състави на СИК  ще се проведат на 17 февруари 2017 г. (петък ) от 10.00 часа в зала 211 (Заседателна зала) в сградата на общинската администрация в гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, етаж 2.
При провеждането на консултациите следва да представите:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Следва да имате предвид, че горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районната избирателна комисия.

При представянето на предложенията си следва да се съобразите с изискванията към  членовете на СИК, упоменати в т. 17 от горецитираното решение, а именно: всички те следва да са български граждани, да владеят български език,  да имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК,  навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на община Елена, в съответствие с разпоредбата на чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс.

Съгласно същата разпоредба, консултациите са публични и в тях може да участват и други партии и коалиции.
 
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Покана