ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 122 гр. Елена, 15.02.2017 г. - места за предизборни събрания

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,
 
ОПРЕДЕЛЯМ:

1. СЛЕДНИТЕ места за предизборни събрания:
1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863”.
    1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село.
    2. СЛЕДНИТЕ места за предизборни митинги:
2.1. в град Елена: площад “Христо Ботев”.
2.2. в кметствата и населените места: Централния площад на съответното село.
    3.Ползването на читалищата и клубовете по т. 1 да става срещу заплащане на наем от съответната партия, коалиция от партии или инициативни комитети.
    4.Всяка политическа партия, коалиция, инициативен комитет 48 часа преди началото на проявата, следва писмено да уведоми община Елена за:
а) организатора на проявата;
б) вида на проявата - събрание, митинг;
в) целта;
г) мястото;
д)времето на събранието или митинга - дата, час, приблизителна продължителност.
5.След регистриране на писмата по т. 4 по надлежния ред в общинската администрация:
5.1. Копия от същите незабавно да се предават от секретаря на общината или упълномощено от него лице на началника на РУ МВР -  гр. Елена  и на РС ПБЗН - гр. Елена, във връзка със задълженията на органите на МВР, произтичащи от чл. 181, ал. 3 от Изборния кодекс;
5.2. За проявите в селата - след регистриране на писмата по надлежния ред, секретарят на общината или упълномощено от него лице, незабавно  да уведомява по телефона кметовете и кметските наместници, а при първа възможност да им се предават и копия от уведомителните писма;
5.3. Председателите на читалищните настоятелства и отговорниците на местните клубове да се уведомяват за съответното предизборно събрание от представителите на политически партии и коалиции.

Препис от заповедта да се връчи на:
- Ръководствата на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети - за сведение и изпълнение;
- Началника на РУ МВР -  гр. Елена и Началника на РС ПБЗН - гр. Елена - за сведение и изпълнение;
- Кметовете на кметства и кметските наместници - за сведение и изпълнение;
- Председателите на читалищните настоятелства и отговорниците на клубове по селата - чрез кметовете и кметските наместници - за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на сайта на община Елена,  да се постави на табло “Избори за народни представители 2017” в общинската администрация.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

     /п./
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА


Заповед №РД.02.05-122