ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 203 гр. Елена, 20.03.2017 г. - Забрана за продажба на алкохолни напитки

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на  произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г., 
  
РАЗПОРЕЖДАМ: 
 
1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места в продължение на целия изборен ден - от 00:00 часа  до 24:00 часа на 26 март 2017 г. (неделя).
2. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред в продължение на целия изборен ден - от 00:00 часа  до 24:00 часа на 26 март 2017 г. (неделя).
3. Забраната по т. 1 не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди). При провеждането на същите, задължавам организаторите да вземат съответни мерки с оглед да не се нарушава общественият ред в изборния ден.
Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на: собствениците на търговски обекти, в които се продават алкохолни напитки или на отговорниците на обекти – за изпълнение; на кметовете на кметства и кметските наместници – за сведение; на гл. инспектор “Разрешителни и регистрационни режими” в общинската администрация и на началника на РУ МВР - Елена –  за сведение и контрол.
Населението от общината да бъде запознато със заповедта чрез традиционните начини - обявяването й по: РТВ на 23 и 24 март 2017 г.,  на таблото “Избори за народни представители 2017” в общинската администрация, на сайта на общината и на определените за това места в селата.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ МВР - гр. Елена.
         
         /п./
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Заповед №РД.02.05-203