ОБЯВЕН Е ТАЗГОДИШНИЯТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА

Дата на публикуване: 03.04.2018 23:00
 
ОБЩИНА ЕЛЕНА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2018 ГОДИНА
 
В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40/30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, обявяваме настоящия конкурс при следните
 
УСЛОВИЯ:
 
1. Подпомагат се проекти, свързани със:
 1.1. създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
 1.2. образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
 1.3. научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството и културата;
 1.4. възстановки, спектакли, концерти, филми и др., свързани със значими исторически събития, включени в културния календар на община Елена;
 1.5.представяне възможностите на град Елена като културно средище;
 1.6. стимулиране на любителското изкуство.
2. Кандидатите подават проектни предложения във времето от  10.04.2018 г. до 31 август 2018 г. включително, със следната информация:
 2.1. цели на предложения проект;
 2.2. очаквани резултати;
 2.3.възможности за реализация - ресурси (финансови и кадрови, привлечени партньори, други източници за финансиране);
 2.4. бюджет на проекта, включващ не по-малко от 10% собствено финансиране;
 2.5. размер на очакваната подкрепа от община Елена.
3. Приоритети:
 3.1. средства в размер на 25%  от общата отпусната сума ще бъдат предоставени за първи издания на автори в младежка възраст  /14 – 29-годишни/;
 3.2. проектни предложения, посветени на актуална за настоящата година тематика;
 3.3. наличие на по-голяма степен на завършеност и по-висок процент на самоучастие.
4. Заявленията за финансиране се подават до Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания” към Общински съвет Елена
 4.1. Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации.
 4.2. Нямат право да кандидатстват лица и организации, които имат просрочени задължения към Община Елена, произтичащи от неплатени данъци, наеми, консумативи или други, освен ако същите не са разсрочени от компетентния орган и се издължават в съответствие с погасителния план.
5. Резултатите от провеждане на конкурса ще бъдат обявени от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания към Общински съвет Елена  не по-късно от 14.09.2018 г. на сайта на община Елена.