ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
17.12.2018
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба, общинската администрация извърши преглед на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Елена. В резултат на това, предлагам изменения на Наредбата, свързани с конкретизация на понятията, систематизиране на правната материя и прецизиране на процедурите.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

По време на разисквания в Общински съвет – Елена, на заседанието за приемане на действащата към момента Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, общински съветници изказаха мнение, че е необходимо последващо допълване на същата чрез разработване на статути на ежегодните отличия. В хода на подготовка на проекта за изменение възникнаха и допълнителни обстоятелства, а именно:

- Оказа се по-подходящо връчването на литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ да се извършва около 24 май – дата с огромно значение за хората и града;

- Междувременно общината получи като дарение Почетна „Летописна книга за благодетели от Еленския край“, която също би следвало да получи определен статут с решение на общинския съвет и да намери място в наредбата.

С приемане на промените в наредбата ще се постигне систематизиране и регламентиране на дейностите и ритуалите в община Елена, извършвани като следствие от приемане подзаконов акт за морално стимулиране на изявени личности с принос за града и общината.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:

За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Елена не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Усъвършенстван нормативен акт на общинско ниво, в който се създава единен регламент, както за вида, съдържанието, начина на използване и представяне, така и реда на удостояване, избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Елена. Създадени ясни, конкретни и обективни процедури при връчване на отличия.

С прилагането на промените в Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена се очакват следните резултати:
- допълване на наредбата чрез разработване на статути на ежегодните отличия;
- почетната „Летописна книга за благодетели от Еленския край“ ще получи статут на официален документ.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганите изменения са съобразно Закона за общинската собственост, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения са оповестени на интернет страницата на община Елена в съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. До момента на внасяне на настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена няма постъпили предложения и коментари по тях.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

Изменя Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, както следва:

1. В чл. 60 от наредбата се добавят думите „в срок до 19 януари – рождената дата на Стоян Михайловски“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 60. Предложенията за удостояване с “ПОЧЕТЕН ЗНАК “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” могат да се правят от кмета на общината, общинските съветници, държавни органи, обществени организации и граждани и се адресират до Общински съвет – Елена в срок до 19 януари – рождената дата на Стоян Михайловски.

2. Чл. 61 от наредбата придобива следната редакция:
Чл. 61. Носителят на наградата се определя с решение на Общински съвет. Кметът на общината връчва наградата – “ПОЧЕТЕН ЗНАК “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” специален плакет, грамота и парична награда от 500 лв. – на тържество по повод 24 май.

3. В чл. 62 от наредбата се думите „Книгата на почетните граждани“, се заменят с думите „Почетната книга“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 62. Имената на носителите на “ ПОЧЕТЕН ЗНАК “ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” се вписват в Почетната книга на Община Елена.

4. Създава се нова т. 4 към чл. 68, ал. 1 от наредбата със следното съдържание:
4. Статут на отличието:
Връчва се на хора с принос в областта на образованието, науката, културата и религиите в града и общината, творци, общественици, меценати и дейци, които през годината са оставили трайна следа в сферата на духовната култура и които с труда си и гражданската си активност са допринесли за културното развитие и духовния напредък.

5. Чл. 68, ал. 2, т. 3 от наредбата се изменя и придобива следното съдържание:
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Дарител на …. година“ и грамота. Името на дарителя се вписва в почетната „Летописна книга за благодетелите от Еленския край“, която:
3.1. Се води и съхранява от упълномощено от кмета длъжностно лице, което вписва номера на заповедта на кмета, мотивите, основанията и повода за удостояването, както и описание за вида на дарението без неговата финансова стойност.
3.2. Съдържа имената и други данни, предоставени от удостоения.
3.3. След приключването ѝ, книгата се предава с протокол в архива на общинския музей.

6. Създава се нова т. 4 към чл. 68, ал. 2 от наредбата със следното съдържание:
4. Статут на отличието:
Присъжда се на спомоществовател (отделни личности или корпоративни дарители), като признание за направени дарения или положен доброволчески труд за подкрепа на местни инициативи, за оказана помощ за реализация на обществено значими каузи или оказана помощ на обществени и граждански организации, на местни общности или отделни граждани от община Елена.

7. В чл. 68, ал. 3, т. 2 от наредбата се добавят думите „тържественото получаване на дипломите на випуска.“ и придобива следната редакция:
2. Отличието се връчва на церемонията по тържественото получаване на дипломите на випуска.

8. Създава се нова т. 4 към чл. 68, ал. 3 от наредбата със следното съдържание:
4. Статут на отличието:
Присъжда се на ученик, който е с най-висок успех от випуска и е приключил гимназиалната степен на средното си образование без наложени наказания. При наличие на повече от един ученик с еднакъв успех, Педагогическият съвет може да приеме допълнителни критерии за номинирането.

9. Създава се нова т. 4 към чл. 68, ал. 4 от наредбата със следното съдържание:
4. Статут на отличието:
Удостояват се просветни дейци с принос за развитието на образованието и просветното дело в града и общината, както и такива, допринесли за написването и издаването на учебници, познавателна, учебно-помощна и методическа литература.

10. Създава се нова т. 4 към чл. 68, ал. 5 от наредбата със следното съдържание:
4. Статут на отличието:
Носителите /индивидуални състезатели или отбори/ са получили високи спортни награди през изтичащата година. Постиженията трябва да са регистрирани от представителен спортен орган и да са доказани с документи за призови класирания. С наградата могат да бъдат удостоени и треньори, чиято дейност през годината е допринесла за престижни спортни отличия на състезатели и отбори, подготвяни от тях.

11. Създава се нова алинея 6 към чл. 68 от наредбата със следното съдържание:
(6) Други ежегодни отличия:
1. Свързани са с обществено значими събития и личности и могат да бъдат присъждани по всяко време през годината при подходящ повод. Предложенията се правят пред Общинския съвет, който в решението си мотивира наградата и при необходимост създава регламент за нея. Връчването се организира от кмета на общината и тържествено се изпълнява при подходящо обществено събитие или честване.
2. Плакет за доблест, благородство и гражданска отговорност. Връчва се на граждани за проявен героизъм и себеотрицание за спасяване на човешки живот и предотвратяване на престъпления, за участие и подпомагане на благотворителни каузи. Удостояването става със заповед на кмета на общината по предложение на граждани и институции за всеки конкретен повод.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ