ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
07.01.2019

Публикуваме на Вашето внимание преработен проект за изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Първоначалният такъв, публикуван на 22.11.2018 г. и наличен на уеб страница www.elena.bg, бе редактиран. Налице е императивно задължение на чл. 26 от Закона за нормативните актове съставителят на проекта да публикува преработения вариант, с оглед гарантиране на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. В същия смисъл е и стабилната практика на административните съдилища по отношение на внасяне на преработени проекти на нормативни актове – Решение № 6 по адм.д. №845/2017 по описа на Административен съд – Велико Търново. С оглед на това, на заинтересованите лица с настоящото се предоставя нов 30-дневен срок за изразяване на становища и предложения по преработения проект.

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След извършена служебна проверка въз основа на Предложения с вх. №АО.01.03-197 от 06.11.2018 г. и №АО.01.03-197(2) от 21.11.2018 г. на Районна прокуратура - Елена, бе установено, че разпоредбите на чл. 10 и чл. 42, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища не кореспондират с действащото законодателство и следва да бъдат прецизирани. Чл. 10 въвежда изискване нуждаещите се лица да са български граждани, ограничение, което не е заложено в Закона за общинската собственост. При извършено цялостно обследване на нормативния акт са открити и други несъответствия и противоречия с нормативни актове от по-висок ранг, а именно в чл. 38 и чл. 42, ал. 1, както и чл.чл. 57-61. Проектът на изменение в наредбата е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия и законосъобразен начин.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

Причините, които налагат приемане на изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища са свързани с синхронизирането ѝ с нормативните актове от по-висок ранг. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Конституцията на Република България чужденците, които пребивават в РБ, имат всички права и задължения по Конституция, с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство. С изменението от 2004 година на Закона за общинската собственост, изискването за наличие на българско гражданство на нуждаещите се е отпаднало. По отношение на останалите несъответствия, към момента кръгът от лица, подлежащи на настаняване в жилища от фонд „Резервен“ е разширен и се различава от заложения в чл. 45 от Закона за общинската собственост. Съгласно действащия към момента Закон за общинската собственост административно-наказателни разпоредби не са предвидени, следователно такива не следва да намират отражение и в наредбата. Поради това следва да бъдат отменени чл.чл. 57-61 от същата.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:

За прилагане на Проекта за изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища със Закона за общинската собственост. Премахване на ограничението общински жилища да бъдат предоставяни само на български граждани.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганите изменения са съобразно Закона за общинската собственост, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45а от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

Изменя Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, както следва:

§1. В Чл. 10 от наредбата се заличава думата „български“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 10 Право да кандидатстват за настаняване в общински жилища от фонд „Настаняване под наем“ имат граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на следните условия:

§2. В чл. 38, ал. 1 от наредбата се заличават думите „с настоящ адрес в гр. Елена и непрекъсната адресна регистрация не по-малко от една година“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 38 (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица, когато:

§3. В чл. 38, ал. 1, т. 1 от наредбата се добавят думите „или са застрашени от самосрутване“, като същият придобива следната редакция:
1. жилищата им са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

§4. В чл. 38, ал. 2 от наредбата се заличава думата „български“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 38 (2) Право да кандидатстват за настаняване в жилища от фонд “Резервен” имат граждани, при които освен предпоставките по ал. 1 са налице и следните обстоятелства:

§5. Алинея 1 от чл. 42 на наредбата се отменя.

§6. Отменят се чл.чл. 57-61 от наредбата.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ