Обявления
Обявление № УТ.01.02-15 / 24.01.2019 г.
25.01.2019
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-28 / 24.01.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ ЗРП (Подробен устройствен план - План за улична и дворищна регулация и План за застрояване) за УПИ ІІІ „За БКС” в кв. 93 по плана на гр. Елена (имот с идентификатор 27190.501.168 по КККР гр. Елена) - обособяване на два нови самостоятелни УПИ - УПИ І „За производствени, складови и търговски дейности“ - на „БУКОВЕЦ” ЕООД гр. Елена и УПИ ІІ „За производствени, складови и търговски дейности” - на н-ци Пенка Любенова Атанасова, на Маргарита Любенова Кирилова и на н-ци Йорданка Светославова Панайотова в кв. 125 (нов) по плана на гр. Елена, като режимите на застрояване на новообразуваните УПИ да съответстват на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА