Обявления
Обявление № УТ.01.02-33 / 26.02.2019 г.
26.02.2019
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-127 / 25.02.2019 година на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:
1. Подробен устройствен план (ПУП - План за застрояване) на имот № 12615.351.30 по КККР с. Вълчовци - отреждане на имота „За безвредни производствени дейности“ с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена.
2. Инвестиционен проект за „Цех за производство на сурово - сушени деликатеси от месо“, фаза технически проект.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
за кмет на община Елена – зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Съгласно Заповед № РД.02.05-112/21.02.2019 г.