Обявления
Обявление № УТ.01.02-43 / 04.04.2019 г.
04.04.2019
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-187 / 03.04.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за улична регулация) за поставяне на уличнорегулационна линия между О.Т. 41-43а по съществуващи сграда и ограда на имот пл. № 71 в кв. 13 по плана на с. Тодювци.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
за кмет на община зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Съгласно Заповед № РД.02.05-165/26.03.2019 г.