Обявления
Обявление № УТ.01.02-44 / 04.04.2019 г.
04.04.2019
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-188/03.04.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІІІ „За фурна“ в кв. 13 по плана на с. Тодювци - поставяне на северна неприложена дворищнорегулационна линия по съществуваща имотна граница на имот пл. № 71 и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имота - УПИ ІІІ-71 (нов) в кв. 13 по плана на с. Тодювци (съгласно Заповед № РД.02.05-187/03.04.2019 година за изменение на улична регулация), като отреждането на новообразуваният УПИ да бъде за дейности, различни от ниско свободно жилищно застрояван и План за застрояване на новообразуваният УПИ.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
за кмет на община Елена – зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Съгласно Заповед № РД.02.05-165/26.03.2019 г.