Избори за Европейски Парламент 2019
Покана до представителите на политически партии и коалиции
12.04.2019
 
изх. № РД.05.02 - 1 /12.04.2019 г.
 
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:
 
ПАРТИЯ „ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
ПАРТИЯ „ДПС”
ПАРТИЯ „ВОЛЯ”
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД,
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“
 
ПОКАНА
 
за провеждане на консултации за съставяне на Секционни избирателни комисии (СИК) с партиите и коалициите, които са парламентарно представени в 44-то НС, и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 150 - ЕП от 11.04.2019 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на 17 април 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 211 (Заседателна зала) в сградата на общинската администрация в гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, етаж 2, за участие в консултациите за определяне състава на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

При провеждането на консултациите следва да представите:

а) писмено предложение за състав на СИК / ПСИК (Подвижна секционна избирателна комисия), което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице;

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Следва да имате предвид, че горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районната избирателна комисия.

При представянето на предложенията си следва да се съобразите с изискванията към членовете на СИК/ПСИК, упоменати в чл. 95 и чл. 96 от ИК.

Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на община Елена, в съответствие с разпоредбата на чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс.

Съгласно същата разпоредба, консултациите са публични и в тях може да участват и други партии и коалиции.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА