Избори за Европейски Парламент 2019
Съобщение за подаване на заявления за гласуване в избори за членове на европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
15.04.2019
 
Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, може ползвате Портал за Електронни административни услуги, по електронен път на следния e-mail: grao@elena.bg както и в  сградата на Община Елена, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

В периода от 15.04.2017 г. до 11.05.2019 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано собственоръчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 16-ЕП), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Елена, секция „Избори за Европейски парламент“.

В периода от 15.04.2019 г. до 11.05.2019 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 14-ЕП), чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Елена, секция „Избори за Европейски парламент“.

В периода от 15.04.2019 г. до 11.05.2019 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-ЕП), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, собственоръчно подписано.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Елена, секция „Избори за Европейски парламент“.

В периода от 15.04.2019 г. до 18.05.2019 г., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец Заявлението (Приложение № 9-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.

Портал за Електронни административни услуги

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Елена, секция „Избори за Европейски парламент“.

Прикачени файлове: