ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена
17.06.2019

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След извършена служебна проверка, бе установено, че са настъпили промени в закони от по-висок нормативен ранг, свързани с действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена, приета с Решение № 53 , взето с протокол № 8 от 12.06.2014 г. на Общински съвет – гр. Елена, с което се създават предпоставки за неправилно приложение на подзаконовата нормативна уредба.
Проектът за отмяна на Наредбата и приемане на нова е изготвен с цел уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия и законосъобразен начин.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

Причините, които налагат приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена са във връзка с изменение на Закона за управление на отпадъците, последно изменение в ДВ бр. 1 от 03.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на МС от 15.01.2013 г., обнародвана в ДВ бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., последно изм. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г., приета нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, обн. в ДВ. бр. 98 от 8 Декември 2017 г. с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. С тези промени се създават предпоставки за неправилно приложение на подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на Община Елена, което може да доведе до издаването на незаконосъобразни административни актове, в изпълнение на правомощията, регламентирани с нормите на действащата към момента Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Елена приета с Решение № 51, взето с протокол № 8 от 12.06.2014 г. на Общински съвет – гр. Елена. Това налага синхронизиране на Наредбата с действащата нормативна уредба от по-висша степен, постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с приложимото в тази област национално законодателство.
Целта на предлагания проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Елена е да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, да се окаже по-голям контрол върху дейностите, свързани с отпадъците, както и да приведе Наредбата в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:

Не се предвижда да бъдат ангажирани финансови средства по прилагането на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена, ако това се наложи, същите ще бъдат осигурени от средства от общинския бюджет.

Очаквани резултати от прилагането:

Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и създаване на стабилна подзаконова нормативна уредба. Наредбата е инструмент за постигане в дългосрочен план на ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредбата за управление на отпадъците на Община Елена, с правно основание 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове е съобразен с европейското законодателство – Регламент (ЕО) No 1082/2006г. на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местното законодателство.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл. 8, чл. 11, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет – Елена:

1. Отменя Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена, приета с Решение № 53 , взето с протокол № 8 от 12.06.2014 г. на Общински съвет – гр. Елена

2. Приема нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ