Местни избори 2019
Покана до представителите на политически партии и коалиции
12.08.2019

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:
ПАРТИЯ „ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ПАРТИЯ „ДПС”
ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

Относно: Покана за провеждане на консултации за състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) с парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 75 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 600 - МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на 16 август 2019 г. (петък) от 11.00 часа в зала 211 (Заседателна зала) в сградата на общинската администрация в гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, етаж 2, за участие в консултациите за определяне състава на ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

При провеждането на консултациите следва да представите:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на ИК (по образец).

Следва да имате предвид, че горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

При представянето на предложенията си следва да се съобразите с изискванията към членовете на общинските избирателни комисии, упоменати в т. 13 от горецитираното решение.

Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на община Елена, в съответствие с разпоредбата на чл. 75 от Изборния кодекс.

Съгласно същата разпоредба, консултациите са публични и в тях може да участват и други партии и коалиции.

Копие от поканата е изпратена по електронна поща до централните ръководства на всички партии и коалиции, имащи право да участват в консултациите.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА