Търгове и конкурси
ОБЯВА за работни места по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”
21.08.2019
 
Община Елена обявява работни места по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. за следните длъжности:
- Медицинска сестра – 3 броя на 4 часа;
- Социален работник – 1 брой на 4 часа;
- Социален асистент – 4 броя на 8 часа.

І. Изисквания към кандидатите:
1. Общи изисквания:
- Комуникативност;
- Мотивация за работа с лица с увреждания и представители на рискови групи;
- Мотивация за работа в динамична среда;
- Умение за работа в екип.
2. Специфични изисквания:
Позиция „Медицинска сестра“:
1. Образование – полувисше, висше степен Бакалавър.
2. Професионално направление – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“.
3. Професионален опит – минимум 2 години.
4. Компютърна грамотност.
5. Допълнителни квалификации и опит са предимство.
Позиция „Социален работник“:
1. Образование – висше, степен Магистър или Бакалавър.
2. Професионално направление – „Социални дейности”, „Здравен и социален мениджмънт” или друго направление със социална насоченост.
3. Професионален опит – не се изисква, но наличието на такъв е предимство;
4. Компютърна грамотност.
5. Допълнителни квалификации и опит са предимство.
Позиция „Социален асистент“:
1. Образование – основно или средно;
2. Професионален опит – не се изисква, но наличието на такъв е предимство;
3. Допълнителни квалификации и опит са предимство.

ІІ. Необходими документи:
1. Попълнено заявление /по образец – Приложение 2/;
2. Автобиография;
3. Копие от диплом за завършена степен на образование;
4. Копия на документи доказващи преминати курсове за повишаване на професионалната квалификация;
5. Копия от документи доказващи опит в съответната област;
6. Други документи, свързани с изискванията за всяка позиция.

ІІІ. Основни задължения.
1. За длъжността „Медицинска сестра”:
- Провежда посещения по домовете – открива случаи, установява първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържа връзки;
- Следи за спазване на хигиенните изисквания;
- Изпълнява назначени манипулации.

2. За длъжността „Социален работник”:
- Поддържа необходимите връзки със семейства, лица с увреждания и различните социални организации;
- Провежда социално интервю с потребители, консултативни срещи;
- Консултира гражданите/лицата за характеристиките на предлаганите услуги;
- Изготвя писма, справки и други материали, свързани с изпълнение дейностите по проекта;
- Изпълнява и други задачи, възложени от координатора на проекта.

3. За длъжността „Социален асистент”:
- Предоставяне на почасовите социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- Изпълнява различни задължения, в зависимост от това от какво има нужда потребителя;
- Поддържане на хигиена в жилищното помещение, обитавано от потребителя;
- Осигуряване на отоплителни материали, зареждане и почистване на отоплителните уреди и разриване на сняг през зимния период;
- Пазаруване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост;
- Помощ при общуване и поддържане на социални контакти.

ІV. Начин на провеждане на подбора:
Подборът на кандидатите за заемане на обявените работни места ще се извърши от екипа за управление на проекта и ще се осъществи на два етапа:
- Оценка по документи;
- Оценка на кандидатите чрез интервю.

V. Място и срок за подаване на документи.

Документи ще се приемат от 21.08.2019 г. до 13.09.2019 г. в стая 317 или 318 на общинска администрация Елена на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.

Лице за контакти Десислава Шопова – 0879 910 628.