Търгове и конкурси
ОБЯВА за прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по одобрен проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”
21.08.2019
 
Община Елена обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по одобрен проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Всеки потребител ще получава почасови интегрирани социално - здравни услуги и психологическа подкрепа съобразно нуждите си, които ще се предоставят от наети по проекта специалисти.

Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа” подават следните документите:

1. Заявление от кандидата /по образец/ или от негов законен представител /Приложение № 1/;
2. Документ за самоличност на лицето и/или законния представител – за справка;
3. Медицински документи, удостоверяващи здравословно състояние на кандидата /ЕР на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи/.

Социално-здравните услуги се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на следните целеви групи:
Хора с увреждания и техните семейства.
Хора над 65 г. със затруднено самообслужване.

Нямат право да ползват услуги по настоящата схема лица, които получават едновременно същата услуга в рамките на други операции по ОП РЧР и/или други мерки с национални и международни източници на финансиране както и такива, ползващи подобни услуги в общността.

Документи ще се приемат от 21.08.2019 г. до 13.09.2019 г. в стая 317 или 318 на общинска администрация Елена на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.

Лице за контакти Десислава Шопова – 0879 910 628.