Търгове и конкурси
Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии през 2019 г.
09.09.2019

Община Елена обявява, че ще бъде проведен ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата. Предметът на търга включва „Добив на дървесината - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина и закупуването й от Обект №1901 горска територия – общинска собственост на Община Елена.
  
Приложение № 1 - Заявление 
Приложение № 2 - Списък на документите 
Приложение № 3 - Сведения за участника 
Приложение № 4 - Ценово предложение 
Приложение № 5 - Декларация 
Приложение № 6 - Декларация 
Приложение № 7 - Декларация оглед 
Приложение № 8 - Декларация 
Проекто - Договор 2019 г. 
Условия за участие