Търгове и конкурси
ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 544
12.09.2019
 
Днес, 10.09.2019 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-491/13.08.2019 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, а именно:

Помещение с площ от 18 кв.м., находящо се на първия етаж от сграда с административен адрес гр.Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 21, намираща се в поземлен имот пл.№ 368 в кв.70 по плана на гр.Елена, актувана с АОС № 446 / 31.01.2006 г..