ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
12.11.2019
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Нарастването на финансовата самостоятелност и автономност на общините е от огромно значение за развитието на същите, за да успеят да отговорят адекватно на очакванията и потребностите на своите граждани. Част от процеса на финансова децентрализация е възможността на общинските съвети да определят местните данъци и такси. Тези правомощия пораждат и големи отговорности, но са основен способ за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети.
Данъкът върху недвижимите имоти е основен местен данък. Съгласно разпоредбата на чл. 22 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Размерът на данъка върху недвижимите имоти за разположените такива на територията на Община Елена към настоящия момент е 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните недвижими имоти и 2,4 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти. Същият не е променян от 2016 г.

Предлаганото увеличение в размера на данъка върху недвижимите имоти е същият да стане 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти и запазване ставката за нежилищни имоти в същия размер.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

Анализирайки приходите от данък върху недвижимите имоти се оказва, че две трети от постъпващите в бюджета на общината приходи от този вид данък са генерирани от юридически лица. Това създава условия на неравнопоставеност между физически и юридически лица. Смятаме, че запазването на съществуващото данъчно облагане на юридическите лица ще създаде предпоставки за увеличаване на инвестиционната активност в общината и насърчаване на бизнеса. В повечето общини няма диференциация в размера на данъка върху недвижимите имоти между физически и юридически лица. При нас е приет този подход още в началото, когато се даде възможност на общините сами да определят размера на данъците си в законоустановените рамки. За да намалим в известна степен тази разлика в данъчните ставки, предлагаме минимално завишение на данъка върху недвижимите имоти на физическите лица.
Промяната няма да бъде съществена и да се отрази драстично на бюджета на гражданите на общината. В абсолютни суми увеличението ще бъде напълно поносимо, предвид нарастващите доходи на населението. Увеличението ще бъде около 20%, т.е. ако гражданинът е заплащал досега 10,00 лв. на година, то след промяната ще заплаща 12,00 лв.
За периода 2016 г., когато е последната промяна в размера на данък върху недвижими имоти до 2019 г. минималната заплата се е увеличила от 420,00 лв. на 590,00 лв. – с 40%.
Следва да отбележим също, че данъчните оценки на територията на общината не са високи, поради тази причина в абсолютни суми начислените данъци ще бъдат абсолютно поносими. Още повече, че голяма част от жилищните имоти са основно жилище на собствениците, поради което същите ползват 50% намаление на данъка.
От планираното увеличение на данъка върху недвижимите имоти приходът в бюджета на общината също няма да бъде съществен, но ще разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Елена, които са естествена основа за развитие на местните дейности, благоустройство и инфраструктурни проекти. Във все по-бързо развиващия се свят се увеличават потребностите на гражданите, както и цената на тези потребности. За да провеждаме адекватна на увеличаващите се потребности на гражданите политика, следва и да акумулираме повече приходи. За информация, собствените ни приходи (данъчни и неданъчни) са едва 13,7% от първоначалния бюджет на общината за 2019 г.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на наредбата

Изменението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена не е пряко свързано с разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, нито с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. Същото само по себе си представлява контрол върху равнището на „собствените” приходи, вследствие на анализ, с цел финансиране на редица дейности и услуги, които Община Елена предоставя.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Увеличаване на собствените приходи и осигуряване на средства за инвестиции, развитие на местни дейности, изграждане на инфраструктура и др.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Елена, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 76 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 1, ал. 2 и чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Елена

1. Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, както следва:

§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения:
„Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти и 2,4 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти.”

§ 2. Настоящото изменение влиза в сила считано от 01.01.2020 г.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.

Предложение: Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

Справка чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове