Относно: Изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена

02.12.2019 04:00
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

При извършено цялостно обследване на нормативните актове от по-висока степен от страна на общинска администрация са открити несъответствия с нормативни актове от по-висок ранг. Проектът за изменение е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия начин. В хода на работа е установено изменението и допълнението на нормативни актове, които имат отношение към управлението и разпореждането с общинско имущество и следва да намерят своето отражение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена (Наредбата), с цел тяхната пълна синхронизация.

I. Причини, които налагат предлаганото изменение
На 26.07.2019 год в ДВ. бр. 60 бяха обнародвани измененията на Закона за политическите партии и Закона за общинската собственост, с които се регламентира отдаването на помещения общинска частна собственост за нуждите на политическите партии. До сега тези помещения се отдаваха под наем без търг или конкурс на политическите партии по тарифа, определена от Общински съвет в Методика по чл. 29 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Елена.

С обнародваните промени се въвежда безвъзмездно предоставяне на помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.“ В тази връзка предлагаме приемането на горе описаните промени в Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от ЗОС)

II. Цели, които се поставят с Проекта за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена
Целта на Проекта за изменение на Наредбата е разписване на ясни и точни ред и условия за предоставяне на имоти – общинска собственост за ползване от политически партии.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Проекта за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена
За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена не са необходими допълнителни финансови средства.

IV. Очаквани резултати от прилагането
Избягване на противоречие между разпоредбите на местния подзаконов нормативен акт с нормативните актове от по-висока степен.

Приемане на законосъобразни решения от Общински съвет - Елена.

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена е съобразен с действащото законодателство и не противоречи на правото на Европейския съюз, и по-конкретно на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 на Европейската харта за местно самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.).
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет – Елена

Изменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена както следва:

§ 1. Чл. 22, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:
„(1) Помещения - частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, със заповед на кмета на общината, без търг или конкурс“

В ал. 3 изречение първо думата „наем“ се заменя с „безвъзмездно право на ползване“.
Ал. 4 се изменя, като същата придобива следното съдържание: „(4) Политическите партии, на които са предоставени помещения по ал. 1 заплащат експлоатационните разходи, ако има такива.“

В ал. 3 изречение първо думата „наем“ се заменя с „безвъзмездно право на ползване“.

Ал. 5 се изменя и придобива следното съдържание: „(5) Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност.“

Ал. 6 се изменя, като същата придобива следното съдържание: „(6) Договорите с политическа партия се прекратяват при условията и по реда на чл. 15а от Закона за общинската собственост и чл. 32 от Закона за политическите партии“

§ 2. В чл. 29 думите „на общинските ръководства на политическите партии“ се заличават, като същият придобива следното съдържание:
Чл. 29 Общинският съвет приема методика, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, на общинските ръководства на синдикалните организации и на търговските дружества, наемащи имоти по чл. 21.

§ 3. Изменението влиза в сила от датата на обнародване на решението.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Справка чл 26 от ЗНА