Обявления
СЪОБЩЕНИЕ № 1/02.12.2019г. - за откриване на процедура за издаване на разрешение за ползване на воден обект
02.12.2019
 
Община Елена на основание чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1,б. „а“ и „г“ от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с вх. № УТ.04.04-37/02.10.2019г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир съставляващ поземлен имот с идентификатор 04460,86,360 намиращ се в землището на с. Блъсковци, с площ от 12,606 дка.

1.Цел на ползването:
аквакултури и свързаните с тях дейности /риборазвъждане/;

2.Водно тяло:
Язовир „Червенковци“.
Място на ползването: Язовир „Червенковци“, общ. Елена, имот с идентификатор 04460,86,360 с ЕКАТТЕ 04460, с площ от 12,606 дка, намиращ се в землището на с. Блъсковци, община Елена. Язовирът е публична общинска собственост – АОС № 169/06.05.1998г., повърхностно водно тяло с код BG1YN600R025
42056’45.30” С; 25050’36.22’’ И

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:
Площ на язовира -12,606 дка.
Завирен обем на езерото – 150 000 м3
Мъртъв обем – 30 000 м3
Тип на стената – земно насипна
Обем на насипа на стената - 34 000 м3
Дължина на стената – 110,00 м.
Височина на стената – 13,0 м.
Ширина на короната – 3,0 м.
Път по короната - широчина – 2,5 м.
Основен изпускател – стоманена тръба Ф 300 мм.
Тип на преливника – „траншеен“
Широчина на преливника – В пр. =4,00 м.
Преливна височина – hпр.=1,00 м.
Водосборен басеин – 4000 дка.
Кота дъно язовир – 377,5 м.
Кота корона стена – 390,5 м.
Кота преливен ръб – 389, 5 м.
Водовземна шахта – няма информация
Шахта на осн. изпускател – ст. бет. конструкция,1,30м/1,30 м/дълб. Н 2,00 м, стена 0,25 м
Енергогасителна шахта - ст. бет. конструкция, 1,30 м/4,00 м, дълбочина Н 1,00 м, стена 0,30
Бързооток – земен канал с трапецовидно напречно сечение В = 3.00 м L =25.00 м
Достъп до обекта – черен път

4.Условията, при които ще се разреши ползването:
• Забранява се източването на язовира с цел риболов;
• Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.
• Да се извършва ежегодно химичен анализ на водна проба от язовирното езеро и да се изследват качествата на водата, съгласно изискванията на глава VІ, чл.61,ал.1, т.1 и чл.62 от Наредба №1/11.04.2011 г.(изм.ДВ бр.44/17.05.2011г.) за мониторинг на водите.
• Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверки на РД „Пожарна безопасност и защита на населението”.
• Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – непрекъснато наблюдение.
• Режимът на риболов да се осъществява, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (изм.ДВ бр.15 от 15.02.2013 г.).

Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението на страницата на Община Елена – www.elena.bg, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмените възражения и/или предложения от заинтересованите лица се представят на адрес:
5070 гр. Елена,
ул.”Иларион Макариополски” № 24,
стая № 306 на Общинска администрация.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА