Търгове и конкурси
ЗАПОВЕД № РД.02.05-50 - търг с тайно наддаване
29.01.2020
 
С Решение № 36/19.12.2019 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10522.500.3, с площ от 1418 кв. м., ведно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 10522.500.3.1 и предназначение: друг вид обществена сграда, с площ от 258 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена, при граници: път и имот на наследници на Христо Кънев Караиванов. Имотът е актуван с АОС № 473 / 21.06.2006 г..г., вписан в Служба по вписванията при РС – Елена под № 28, том ІV от 07.07.2006г.

Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на Решение № 36/19.12.2019 г. г. на Общински съвет - Елена

О Т К Р И В А М:

1. Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10522.500.3, с площ от 1418 кв. м., ведно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 10522.500.3.1 и предназначение: друг вид обществена сграда, с площ от 258 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена, при граници:

Заповед № РД.02.05-50