Обявления
Обявление № УТ.01.02-22 / 11.02.2020 г.
11.02.2020
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-110 / 11.02.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП на с. Шилковци (ПУП - План за улична регулация) - поставяне на неприложена улична регулация между О.Т. 12-42 по съществуващи имотни граници на имот пл. № 89.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА