Обявления
Обявление № УТ.01.02-23 / 11.02.2020 г.
11.02.2020
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-111 / 11.02.2020 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІV-89 в кв. 2 по плана на с. Шилковци - поставяне на западна неприложена дворищнорегулационна линия по съществуваща имотна граница, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 89 - УПИ ІV-89 (нов) в кв. 2 по плана на с. Шилковци, затворен на север до строителната граница нанесена в ККККР (съгласно Заповед № РД.02.05-110/11.02.2020 година за изменение на улична регулация) и План за застрояване на новообразувания УПИ.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА