ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена
17.02.2020
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Основните причини, налагащи приемането на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена са изменения в редица закони, необходимостта от осъвременяване на уредбата, касаеща опазването на околната среда и премахване на съдържание, което следва да бъде уредено с друг нормативен акт. В проекта на наредба е направено систематизиране на разделите, като се постига повече яснота и се улеснява нейното прилагане. Настоящият проект на наредба се внася с цел подобряване и разширяване на методите и способите свързани с опазване на компонентите и факторите на околната среда на територията на Община Елена: атмосферен въздух; води; почви и земни недра; ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти; шум в околната среда. От приемането на действаща сега наредба до този момент са изменени нормативни актове от по-висок ранг, като например Закона за защита от шума в околната среда, Закона за опазването на околната среда и др. С тези промени се създават предпоставки за неправилно приложение на подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на Община Елена, което може да доведе до издаването на незаконосъобразни административни актове, в изпълнение на правомощията, регламентирани с нормите на действащата към момента Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска, когато промените са многобройни и важни.

Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят:

Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Елена ще е подзаконов нормативен акт, съобразен с обществения интерес, който регламентира дейностите в Община Елена, свързани с опазването на околната среда и предотвратяване на екологични проблеми и ситуации на местно ниво. С нея ще се създаде подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение опазване на атмосферния въздух, водите, почвите, растителността и зелените площи и терени в Общината с цел запазване на биологичното разнообразие и поддържане на екологично чиста и здравословна природа, както и осъществяване на превенция. Предвидени са и действия на отговорните и контролни общински органи за констатиране на нарушения, както и редът и начина за санкционирането им. От наредбата отпада реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена, който се предвижда да бъде уреден в самостоятелен нормативен акт.

Във връзка с опазване на водите и водните обекти са въведени правила, целящи опазване на канализационната мрежа, чистотата на надземните и подпочвени води. Приемат се редица правила във връзка с защита на ландшафтното разнообразие, защитените територии и лечебните растения на територията на Община Елена.

Проектът е изготвен в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона защита от шума в околната среда, Закона за горите, Закона за опазване на почвите от замърсяване и останалото законодателство и подзаконова нормативна база в областта за опазване на околната среда.

Чрез прилагането на наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и задължения на физическите и юридическите лица и други по отношение опазването и поддържането на околната среда и защитата й от неправомерни посегателства, които биха застрашили живота и здравето на гражданите на общината, както и екоразнообразието в региона.

За нарушения на правилата, записани в тази наредба, са предвидени редица санкции, целящи постигането на превантивен ефект и превъзпитаване на нарушителите към спазване на правилата в сферата на месното екологично законодателство.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

За прилагане на Проекта за нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Очакваните резултати от приемането на наредбата са да се въведат правила и норми за опазване на околната среда на местно ниво, които да отговарят на нуждите на населението от чиста и здравословна природа.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15 от Закона за опазване на околната среда, чл. 11, т. 3 от Закона за почвите, чл. 8 и чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 15, ал. 1 от същия и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

1. Отменя Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена, приета с Решение № 53/12.06.2014 г. на Общински съвет –Елена.

2. Приема нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ