Обявления
Обявление № УТ.01.02-27 / 25.02.2020 г.
25.02.2020
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-141 / 24.02.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1. Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, с начин на трайно ползване „За база за селскостопанска и горска техника”, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За винопроизводство“ с показатели на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена.

2. Инвестиционен проект за „Винарска изба“, фаза технически проект.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

   /п/
ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Зам.-кмет „Икономически дейности“ на община ЕЛЕНА
за кмет на община Елена, съгл. Заповед № РД.02.05-133/21.02.2020 г.