Търгове и конкурси
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“
28.02.2020
 
Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в Център за услуги и информация за гражданите на Община Елена. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: web: www.elena.bg

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност
- Познаване на здравните и социални проблеми на общността
- Владеене на езика на общността
- Комуникативни умения
- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 10.03.2020 г.
Документите се подават в Център за услуги и информация за гражданите на Община Елена.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Работното място ще бъде разкрито в с. Константин.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Заявление