Обявления
Обявление № УТ.01.02-40 / 19.03.2020 г.
19.03.2020
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-232 / 18.03.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1. Проект за частично изменение на действащия ПРЗ (ПУП - План за регулация и застрояване) - преотреждане на УПИ І-1 „За движение и транспорт” в кв. 8 по плана на ул. „Разпоповци“ (имот с идентификатор 27190.316.1 по КККР гр. Елена) в УПИ І-1 „За производствени, складови и обслужващи дейности“, с режими на застрояване на устройствена зона Жм.

2. Инвестиционен проект за автомивка, фаза технически проект.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА