Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2019