Търгове и конкурси
Община Елена обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги по домовете, КОМПОНЕНТ 3 по одобрен проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”
15.04.2020
 
Община Елена обявява прием на заявления от желаещи да ползват услуги по домовете, КОМПОНЕНТ 3 по одобрен проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Всеки потребител ще получава доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства различни по тези от договора/, заплащане на банкови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги /закупени със средства на потребителите или с други средства различни по тези от договора/,

Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа”, КОМПОНЕНТ 3 подават следните документите:

1. Заявление от кандидата /по образец/ или от негов законен представител /Приложение № 1/;

2. Документ за самоличност на лицето и/или законния представител – за справка;

3. Медицински документи, удостоверяващи здравословно състояние на кандидата /ЕР на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи/.

Услуги се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на следните целеви групи:
Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Хора с увреждания;
Възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е лице, което е:
- в зависимост от грижа, поради увреждане, непозвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
- поставено (самото то или член на неговото семейство / домакинство) под карантина във връзка с COVID -19;
- самотен/и родител/и с дете/ца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Нямат право да ползват услуги по настоящата схема лица, които получават едновременно същата услуга в рамките на други операции по ОП РЧР и/или други мерки с национални и международни източници на финансиране както и такива, ползващи подобни услуги в общността.

Документи ще се приемат през целия срок на предоставяне на услугата в Център за информация и обслужване на граждани в общинска администрация Елена на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.

Лице за контакти Десислава Шопова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, тел. 0879 / 910 628.

Заявление - потребител