Търгове и конкурси
Община Елена обявява подбор по документи за заемане на работни места по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”,
15.04.2020
 
Община Елена обявява подбор по документи за заемане на работни места по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. по КОМПОНЕНТ 3 за длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете“, – 9 броя на 8 часа.

І. Изисквания към кандидатите:
1. Общи изисквания:
- Комуникативност;
- Мотивация за работа с лица с увреждания и представители на рискови групи;
- Мотивация за работа в динамична среда;
- Умение за работа в екип.

2. Специфични изисквания:
„Работник, изпълняващ доставки по домовете“:
1. Образование – основно или средно;
2. Професионален опит – не се изисква, но наличието на такъв е предимство;
3. Допълнителни квалификации и опит са предимство.

ІІ. Необходими документи:
1. Попълнено заявление /по образец – Приложение 2/;
2. Автобиография – свободен формат;
3. Копие от диплом за завършена степен на образование;
4. Копия на документи доказващи преминати курсове за повишаване на професионалната квалификация;
5. Копия от документи доказващи опит в съответната област;

ІІІ. Основни задължения за длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете“:

1. Предоставяне на услуги по домовете, КОМПОНЕНТ 3 на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е лице, което е:
- В зависимост от грижа, поради увреждане, непозвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
- поставено (самото то или член на неговото семейство / домакинство) под карантина във връзка с COVID -19;
- самотен/и родител/и с дете/ца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства различни по тези от договора/;

3. Заплащане на банкови сметки;

4. Заявяване и получаване на неотложни административни услуги /закупени със средства на потребителите или с други средства различни по тези от договора/.

ІV. Начин на провеждане на подбора:
Подборът на кандидатите за заемане на обявените работни места ще се извърши от екипа за управление на проекта и ще се осъществи, чрез Оценка по документи;

V. Място и срок за подаване на документи.
Документи ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 часа от 16.04.2020 г. до 28.04.2020 г. в Център за информация и обслужване на граждани в общинска администрация Елена на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.

Лице за контакт: Десислава Шопова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, тел. 0879 / 910 628.

Заявление - персонал