Обявления
Обявление № УТ.01.02-50 / 16.04.2020 г.
16.04.2020
 
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за гробище – публична общинска собственост, съгласно действащ Подробен устройствен план - План за застрояване, одобрен с Решение № 22, Протокол № 2/30.01.2020 година на Общински съвет гр. Елена, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк гр. Елена“, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27190.108.39, с начин на трайно ползване (НТП) „Изоставена орна земя“, площ 4 582 кв. м., местност „Владова лъка“, с трайно предназначение на територията: земеделска по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 2 300 лв. (две хиляди и триста лева), собственост на: Красимир Костадинов Николов и Сийка Кирилова Николова.

2. ПИ с идентификатор 27190.108.410 (незастроен), с НТП „Изоставена орна земя“, площ 8 039 кв. м., местност „Владова лъка“, с трайно предназначение на територията: земеделска по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 4 030 лв. (четири хиляди и тридесет лева), собственост на Красимир Костадинов Николов.

3. ПИ с идентификатор 27190.108.42 (незастроен), с НТП „Изоставена орна земя“, площ 7 998 кв. м., местност „Владова лъка“, с трайно предназначение на територията: земеделска по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 4 000 лв. (четири хиляди лева), разпределена на собствениците, както следва:
1. Тодор Владимиров Новаков – 6/36 ид. ч. от ПИ с идентификатор 27190.108.42 по КККР – 666,66 лв. (шестстотин шестдесет и шест лв. и шестдесет и шест ст.).
2. Евгения Тодорова Новакова – 6/36 ид. ч. от ПИ с идентификатор 27190.108.42 по КККР – 666,66 лв. (шестстотин шестдесет и шест лв. и шестдесет и шест ст.).
3. Владимир Тодоров Новаков – 6/36 ид. ч. от ПИ с идентификатор 27190.108.42 по КККР – 666,66 лв. (шестстотин шестдесет и шест лв. и шестдесет и шест ст.).
4. Петър Колев Колев – 7/36 ид. ч. от ПИ с идентификатор 27190.108.42 по КККР – 777,77 лв. (седемстотин седемдесет и седем лв. и седемдесет и седем ст.).
5. Диян Величков Грозданов – 7/36 ид. ч. от ПИ с идентификатор 27190.108.42 по КККР – 777,77 лв. (седемстотин седемдесет и седем лв. и седемдесет и седем ст.).
6. Емилия Николова Шишкова – 4/36 ид. ч. от ПИ с идентификатор 27190.108.42 по КККР – 444,44 лв. (четиристотин четиридесет и четири лв. и четиридесет и четири ст.).

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на община Елена и постави на определеното за целта място в сградата на Общината.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА