Заповеди
ЗАПОВЕД № РД.02.05-342 / 13.05.2020 г. - изменение в ЗАПОВЕД № РД.02.05-332 / 04.05.2020 г.
13.05.2020
 
На 11.05.2020 г. Министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД-01-259 и Заповед № РД-01-260, въвеждащи или отменящи конкретни противоепидемични мерки във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На 13.05.2020 г. изтече срока на ограниченията по отношение на туристическите обекти и местата за настаняване, въведени със Заповед № Т-РД-16-76 / 17.03.2020 г., допълнена със Заповед № Т-РД-16-120 / 10.04.2020 г. на Министъра на туризма.

Горните обстоятелства налагат да се направят кореспондиращи изменения в Заповед № РД.02.05 - 332 / 04.05.2020 г., допълнена със Заповед № РД.02.05 - 336 / 06.05.2020 г. на кмета на община Елена.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от същия, както и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, в качеството ми на председател на Общинския оперативен щаб,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Изменям Заповед № РД.02.05 - 332 / 04.05.2020 г. на кмета на община Елена, както следва:

1.
Изменя се т. 7 от Раздел II, като се заличават думите „На лицата над тази възраст се забранява посещението на посочените в т. 5 обекти извън посочения времеви интервал“ и „възникнала извън времето от 8:30 до 10:30 часа“, при което същата придобива следната редакция:
- 7. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден. При неотложна необходимост от храни и / или лекарства, нуждаещите се подават заявка на обявения от община Елена телефон 0879 101 458 всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, за всички населени места на територията на общината. Заявителите заплащат единствено стойността на доставените стоки.

2. Досегашният текст на т. 12 от Раздел II се заличава. Създава се нова т. 12 със следната редакция:
- 12. Категоризираните туристически обекти на територията на общината осъществяват дейността си при спазване на противоепидемичните мерки по т. IV от настоящата заповед.

3. Изменя се текста на т. 1 от Раздел III, както следва:
- 1. Допустимо е провеждането на културни събития - концерти и други сценични прояви на сцени на открито, както и посещения на кина, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет при спазването на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Забранява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, конференции, обучения и др.), когато не може да се определи максималния капацитет на местата, и / или да се гарантира спазването на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Отменят се или се отлагат мероприятията по календара на културните събития в община Елена до 13 юли 2020 г., или до следващо разпореждане.

4. Изменя се текста на т. 2 от Раздел III, както следва:
- 2. Забраняват се посещенията във фитнес-залите, залата по борба, СПА-центровете. Спортните клубове да преустановят тренировъчния процес на закрито. Отменят се или се отлагат всички спортни прояви (състезания, турнири и други, включително тези по спортно-туристическия календар на община Елена) до 13 юли 2020 г., или до следващо разпореждане.

5. Изменя се текста на т. 3 от Раздел III, както следва:
- 3. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито, в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика и други. Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч. футбол, волейбол, баскетбол) с участието на не повече от 10 човека при спазване на всички противоепидемични мерки и без използването на бани и съблекални.

6.
Изменя се текста на т. 4 от Раздел III, както следва:
- 4. Разрешава се ползването на лекоатлетическата писта на стадион „Чумерна“ и прилежащите към същия тренировъчно игрище с изкуствена настилка, комбинирано игрище за волейбол / баскетбол, и игрището за тенис на корт в гр. Елена, във времето от 8 до 20 часа. Забранено е ползването на трибуните към стадиона, в т.ч. сядането на седалките, както и ползването на тревното игрище.

7.
Отменя се т. 5 от Раздел III.

8. В т. 8 от Раздел III се заличава текста „без посещения на хижи и туристически обекти“ , при което същата придобива следната редакция:
- 8. Забранява се организирането на групови туристически походи, излети, в т.ч. ловни и риболовни. Допустими са единствено семейни такива с участието на не повече от двама пълнолетни.

Копия от настоящата заповед да бъдат връчени на кметовете на кметства и кметските наместници; на ръководителите и отговорниците на търговски обекти и заведения за хранене (ресторанти, механи, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници), които разполагат с търговски площи на открито (градини, тераси, наети тротоарни площи, части от площади и други).

Копия от заповедта да бъдат изпратени до Областен управител на област Велико Търново, РЗИ - Велико Търново и ОД МВР - Велико Търново, за информация.

Съдържанието на заповедта да бъде оповестено чрез прочитането ѝ по Радио „Резонанс“, излъчващо на територията на община Елена, и публикуването на същата в социалните мрежи, както и в общинския вестник „Еленска трибуна“.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

ЗАПОВЕД № РД.02.05-342