Заповеди
ЗАПОВЕД № РД.02.05-346 / 14.05.2020 г. - изменение в ЗАПОВЕД № РД.02.05-333 от 04.05.2020 г.
14.05.2020
 
На 13.05.2020 г. Министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД-01-263, въвеждаща конкретни противоепидемични мерки във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка. Това налага да се направят кореспондиращи изменения в Заповед № РД.02.05 - 333 / 04.05.2020 г. на кмета на община Елена.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от същия, както и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, в качеството ми на председател на Общинския оперативен щаб,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Изменям Заповед № РД.02.05 - 333 / 04.05.2020 г. на кмета на община Елена, както следва:

1. Изменя се т. 9 от Раздел I, като в края се добавят думите „а при невъзможност, необходимите материали се доставят до адреса на потребителя, ползващ социалната услуга“, при което същата придобива следната редакция:
- 9. Преустановяват се посещенията на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Център за ранна интервенция на уврежданията“ в гр. Елена. Предоставяните услуги се осъществяват чрез средства за неприсъствена комуникация (платформи, приложения, електронна поща и други подобни), а при невъзможност, необходимите материали се доставят до адреса на потребителя, ползващ социалната услуга.

2. Изменя се т. 14 от Раздел I, като същата добива следната редакция:
- 14. Общинската библиотека, както и библиотеките към народните читалища, осъществяват дейността си при спазване на изискванията за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, в съответствие с препоръките за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка, дадени от Българската библиотечно-информационна асоциация.

3. Изменя се т. 15 от Раздел I, като същата добива следната редакция:
- 15. Музеят на Възраждането осъществява дейността си при спазване на изискванията за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

Копия от настоящата заповед да бъдат връчени на ръководителите на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Център за ранна интервенция на уврежданията“ в гр. Елена, Общинската библиотека, Музея на Възраждането и председателите на читалищни настоятелства на територията на общината.

Копия от заповедта да бъдат изпратени до Областен управител на област Велико Търново и РЗИ - Велико Търново за информация.

Съдържанието на заповедта да бъде оповестено чрез прочитането ѝ по Радио „Резонанс“, излъчващо на територията на община Елена, и публикуването на същата в социалните мрежи, както и в общинския вестник „Еленска трибуна“.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Десислава Шопова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на община Елена.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Заповед № РД.02.05-346