Заповеди
ЗАПОВЕД № РД.02.05-347 / 14.05.2020 г. - организация 21 май
15.05.2020

Със Заповед № РД-01-263 / 14.05.2020 г. Министърът на здравеопазването е забранил провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, с изключение на колективно спортуване за аматьори с до 12 участници без състезателен характер, без публика и само на открити места. Масовите културно-развлекателни мероприятия на закрито също са забранени, а онези от тях, които не са, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

В същия дух е и разпоредбата на т. 1 от Раздел III на Заповед № РД.02.05 - 332 / 04.05.2020 г., допълнена със Заповед № РД.02.05 - 336 / 06.05.2020 г. и Заповед № РД.02.05 - 342 / 13.05.2020 г. на кмета на община Елена: „Забранява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, конференции, обучения и др.), когато не може да се определи максималния капацитет на местата, и / или да се гарантира спазването на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.“

Със същата заповед на кмета на община Елена се отменят или отлагат мероприятията по календара на културните събития в община Елена до 13 юли 2020 г., или до следващо разпореждане.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от същия, както и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с обявената с Решение № 325 от 14.05.2020 г. на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Празникът на град Елена, 21 май - Ден на светите равноапостоли Константин и Елена, през настоящата 2020 г. да премине при следната организация:

1. Да не се изпращат покани до официални лица. Да не се призовават към присъствие гражданите. Денят 21 май 2020 г. да не се обявява за неприсъствен за служителите от бюджетната система на община Елена, нито за неучебен за учителите и учениците от града.

2. Начало на църковното богослужение с водосвет в храма „Успение на Пресвета Богородица“ („горната църква“) от 9:30 ч., съгласно уточнението с Негово Високопреосвещенство Великотърновски Митрополит Григорий. Присъстват служители на ръководни длъжности от общинската администрация, общински съветници и миряни. Местата за заставане на присъстващите да бъдат обозначени по начин, който гарантира спазването на минимална социална дистанция от 1.5 м. във всички посоки. След запълване на обозначените места, в храма да не бъдат допускани повече граждани. Присъстващите да носят маски и да спазват всички останали противоепидемични мерки.

3. Издигане на знамената на Република България, Европейския съюз и град Елена под звуците на съответните химни с ориентировъчен начален час 11:30 ч., след приключване на църковното богослужение, в двора на Музеен комплекс „Даскалоливница“. Присъстват служители на ръководни длъжности от общинската администрация, общински съветници и свещенослужители. Присъстващите да носят маски и да спазват минимална социална дистанция от 1.5 м. във всички посоки, както и всички останали противоепидемични мерки.

4. В празничния ден да бъде излъчено онлайн видео приветствие на кмета на община Елена към гражданите с начален час 11:30 ч. Връзка към видео приветствието да бъде публикувана на сайта на община Елена, както и в социалните мрежи, не по-малко от 24 часа преди посочения начален час.

5. Непосредствено след видео приветствието да започне онлайн програма с изпълнители от художествените състави от общината. Онлайн програмата да бъде анонсирана на сайта на община Елена, както и в социалните мрежи, заедно с публикациите по предходната т. 4.

6. В 21:30 ч., след съгласуване с РУ МВР - Елена, да бъде организирана празнична заря във формат, който не изисква ангажирането на лицензиран оператор.

Организация по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Десислава Шопова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ и г-жа Ивона Савова, секретар на община Елена.

Копия от заповедта да бъдат изпратени до председателя на Общински съвет Елена, РУ МВР - Елена и архиерейския наместник на Еленска Духовна Околия.

Съдържанието на заповедта да бъде оповестено чрез прочитането ѝ по Радио „Резонанс“, излъчващо на територията на община Елена, и публикуването на същата в социалните мрежи, както и в общинския вестник „Еленска трибуна“.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Заповед № РД.02.05-347