Покана за общо събрание на ФК "Чумерна"

Дата на публикуване: 24.06.2020 09:00

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб "Чумерна" гр. Елена, ЕИК 104596844, на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 07.07.2020 г. в 17:00 часа в зала № 211 в сградата на Община Елена при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността през 2019 г. на Управителния съвет
2. Приемане на промени в Устава на сдружението
3. Освобождаване на Управителния съвет и избиране на нов Управителен съвет на СНЦ „Футболен клуб "Чумерна"
4. Приемане на нови и изключване на досегашни членове на СНЦ „Футболен клуб "Чумерна"

В случай че в посочения час не бъде събран необходимият кворум, на основание чл. 13 от Устава на сдружението, Общото събрание ще бъде отложено с един час за 18:00 ч.

Управителният съвет кани също любители и приятели на футбола, които желаят да станат членове на сдружението, да посетят Общото събрание.