ОБЯВИ
ОБЯВА - Откриване процедура за определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Елена
31.07.2020
 
В изпълнение на свое Решение № 112 / 23.07.2020 г. Общински съвет Елена открива процедура за определяне на 8 бр. (осем) кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Елена.

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт, да е дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:
- да е на възраст от 21 до 68 години;
- да има настоящ адрес в община Елена, която попада в рамките на съдебния район на Районен съда – Елена;
- да има завършено най-малко средно образование;
- да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страда от психични заболявания;
- да не е съдебен заседател в друг съд;
- да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд -Елена;
- да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд-Елена;
- да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд Елена.

В срок до 21.08.2020 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели, подават в деловодството на Общински съвет Елена, (сградата на Общинска администрация Елена) ул. “Иларион Макариополски“№ 24, всеки работен ден в рамките на установеното работно време от 8:30 часа на 03.08.2020 г. до 17:30 часа на 21.08.2020 г., Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение № 1), ведно със следните документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки
(приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);
- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд Елена:

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет - Елена