Проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“


На 21 април 2020г. община Елена подписа договор за изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ . Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, а предоставената безвъзмездна помощ е в размер на 1 578 611,60 лв. Депото за битови отпадъци е с площ 23 488 кв.м, намира се в местността Поп Сотиров гроб и е с преустановена експлоатация от 30.IX.2016 г. Проекта предвижда рекултивация в рамките на замърсяването, като основната задача е да се постигне възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на депото, икономически, екологични и социални аспекти от възстановяване на околната среда, мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на замърсената площ. Основите дейности, които ще бъдат извършени са: вертикална планировка почистване на битови отпадъци от зони извън границите на депото и преоткосиране, а именно предепонирани 1460 куб.м. отпадъци извън границите на имота, предназначен за депо и 57 716 куб.м за преоткосиране на откосите в границите на депото; уплътняване на тялото на депото с отпадъци, отвеждане на повърхностните води; направа на газоотвеждаща система; горен изолиращ екран; управление на инфилтрата от депото; системи за контрол и мониторинг; биологична рекултивация. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да се намали неблагоприятното въздействие чрез ограничаване на емисиите, отделяни от тялото на депото, отвеждане и пречистване на замърсените води и ползване на терена като бъдеща зелена площ.