Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2020