Обявление № УТ.01.02-110 / 02.09.2020 г.

 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-588 / 01.09.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1. Частично изменение на действащ РП на с. Палици – изменение на улична регулация между О.Т. 4а-4 и О.Т. 4-7-8, преотреждане на УПИ ІІ-27 „Залесяване“ в кв. 4 по плана на селото в УПИ ІІ-227,37,38,39,40 „За ниско свободно жилищно застрояване“, с показатели на устройствена зона Жм1.
2. Инвестиционен проект за две жилищни сгради, фаза технически проект.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Зам.-кмет „Икономически дейности“ на община ЕЛЕНА
за кмет на община Елена, съгл. Заповед № РД.02.05-580/25.08.2020 г.