Обявление № УТ.01.02-124/29.09.2020 г.

 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-631/18.09.2020 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за частично изменение на действащия ПРЗ (ПУП - План за регулация и застрояване) за УПИ І „За озеленяване“ в кв. 75 по плана на гр. Елена (имоти пл. № 275 и 276) - изменение на улична регулация между О.Т. 472-471-474 и към корекция на река „Еленска“, премахване на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 471-470, обособяване на нови самостоятелни УПИ за имоти пл. № 275 и 276 - УПИ VІІ-275 (имот с идентификатор 27190.501.275) и УПИ VІІІ-276 (имот с идентификатор 27190.501.276) в кв. 75 по плана на гр. Елена, с устройствени показатели за „Смесена централна зона“, съгласно ОУП на община Елена.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА